A

Проект образовательной программы для публичного обсуждения

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанский Центр Переподготовки и Повышения Квалификации» осуществляет свою деятельность в области повышения квалификации учителей Республики Казахстан в соответствии с приказом МОН РК № 95.

В соответствии с Приказом № 175 от 4 мая 2020 года «Об утверждении Правил разработки, согласования и утверждения образовательных программ курсов повышения квалификации учителей» наш центр разместил образовательную программу на публичное обсуждение
Тема:  «Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі және оның емле ережелері»

    Бағдарлама 4 модульден тұрады:

Модуль 1. Білім беру қызметін нормативтік қамтамасыз ету

Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі және оның емле ережелерін реттейтін нормативтік құжаттар

Қазақстан Республикасының 2007жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңы

Модуль 2. Білім беру процесін психологиялық-педагогикалық қолдау

Латын графикасын оқытудың педагогикалық- психологиялық аспектілері

Латын графикасын, жаңа емле ережелерін  оқытуда қолданылатын инноваиялық технологиялар және интербелсенді әдістер.

Модуль 3. Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі және оның емле ережелерінің мазмұны

Латын графикасына көшу – қазақ тілінің ауқымды реформасы.

Қазақ жазуын латын графикасы негізіндегі жаңа ұлттық әліпбиге көшірудің тұжырымдамасы

Қазақ жазуының тарихы

Латын графикасына көшудегі түркітілдес елдердің тәжірибелері

Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі

Қазақ орфографиясының негізгі принциптері

Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстыр. Дауысты дыбыс әріптерінің емлесі.

Қазақ тіліндегі дауыссыз  дыбыстыр.  Дауыссыз дыбыс әріптерінің емлесі

Қазақ тіліндегі и және у әріптерінің емлесі

Қазақ тіліндегі түбір сөздер. Түбір сөздер емлесі. Қосымшалардың жалғануы

Бөлек жазылатын сөздер емлесі.

Бірге жазылатын сөздер емлесі

Дефиспен жазылатын сөздер емлесі.

Бас әріп емлесі.  Қосымшалардың жалғануы

Күрделі атаулар емлесі.

Қысқарған сөздер емлесі

Шеттілдік сөздер емлесі ( §76-§87).

Шеттілдік сөздер емлесі ( §88-§98). Сөздердің тасымалдануы

Модуль 4. Қорытынды бағалау

Тыңдаушылардың өзіндік жұмысы

Қорытынды тестілеу

Сервис временно недоступен